Geschiedenis

De V.L.T.C. is 13 juli 1966 opgericht.

Het 1e bestuur bestond uit:

  • Voorzitter Dhr. B Westerveld
  • Secretaris: Dhr J. Broens
  • Penningmeester: Dhr J.W. Nijhof
  • Bestuursleden : Dhr. W. Buddingh, Dhr. P. Boezel en dhr. G.J. Heinen

Eerste tennisleraar : Dhr Peters uit Arnhem
Het ledenaantal : senioren 71, junioren 15

Hieronder het 1e jaarverslag:

Jaarverslag 1967 uitgebracht in de ledenvergadering van De Varsseveldse Lawn Tennis Club op 21 december 1967.

Dames en Heren,

Terugziende op het eerste verenigingsjaar, kunnen we vaststellen, dat het een jaar is geweest dat aan velen de gelegenheid bood tot het beoefenen van de tennissport.
Het ledental is ten opzichte van het begin van het seizoen wat teruggelopen en bedraagt momenteel 86, waarvan 15 leden beneden 20 jaar. De gemiddelde leeftijd ligt vrij hoog, het verdiend aanbeveling de tennissport onder de jeugd bekendheid te geven en haar ervoor te interesseren; u kunt er allen aan meewerken.
Gezien het aantal leden is de opkomst op de banen dit seizoen teleurstellend geweest, hoewel de mooie zomer volop meewerkte om de banen steeds steeds bezet te kunnen houden. Moeilijkheden werden verwacht hebben zich danook niet voorgedaan.

Hoogtepunten uit het afgelopen jaar waren:

De opening van de banen op 1 april door wethouder ten Have. Na de officiele opening werd een demonstratiepartij gespeeld met uitleg van de spelregels. De middag werd besloten met een gezellig samenzijn in de cantine.
Andere hoogtepunten vormeden Het tournooi, georganiseerd door de tennisleraar de heer Peters te Arnhem en de clubkampioen- schappen, die eind september werden gehouden. Het was jammer, dat niet meer leden aan deze wedstrijden hebben deelgenomen; het is een bij uitstek geschikte gelegenheid om een band tussen de leden te smeden. Juist deze band stimuleert in belangrijke mate het clubleven.

De kampioenen van dit jaar zijn:
Dames Enkel : Mevrouw J. Nijhof
Dames Dubbel : Mevrouw M. ten Broeke en Mevrouw J. Boezel
Heren Enkel : De heer J.W. Nijhof
Heren Dubbel : De heren S. Dijkstra en G. Kaak
Gemengd Dubber: De heer en mevrouw Nijhof.

Een woord van dank richten we tot de tennisleraar de heer Peters, die op kundige en prettige wijze de beginnelingen zoveel heeft weten te leren, dat ze nu een redelijke partij kunnen spelen. We stellen vast dat de tennislessen een succes zijn geweest en vertrouwen erop, dat ook volgend jaar voldoende belangstelling bestaat, zodat het bestuur weer een tennisleraar kan aantrekken. Het comité stichting tennisbanen is in onderhandeling met de ge- meente over de overdracht van de banen; deze zullen dan aan de club worden verhuurd.

Het afgelopen jaar weer niet aan de competitie deelgenomen; gezien echter de vorderingen die verschillende leden hebben gemaakt, verdient het aanbeveling te overwegen of het volgende seizoen wel kan worden deelgenomen in de wedstrijdverband.

Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit de heren B.Westerveld voorzitter, J. Broens sekretaris, J.W. Nijhof penningmeester, W. Budding, P. Boezel en G.J. Heinen, terwijl de heer Rijnsaardt optrad als adviserend bestuurslid. Tot slot kunnen we constateren, dat het eerste seizoen een goed seizoen is geweest, maar de leden moeten meer aktiviteit ontplooien in het volgende jaar om er een echte club van te maken.